Xây dựng hệ thống phân phối FMCG

 
Nhu cầu khách hàng
Khách hàng của chúng tôi (Công ty Dafi) yêu cầu xây dựng hệ thống phân phối cho ngành hàng thực phẩm. Hệ thống phân phối giữ vai trò quyết định sự thành công về kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống phân phối tốt ổn định là nền tảng cốt lõi để bán được hàng, có thể nói không có hệ thống phân phối thì hoạt động kinh doanh không thể phát triển, thậm chí không thể tồn tại.
 
Yêu cầu của khách hàng là phát triển hệ thống phân phối trong ngành hàng thực phẩm. Một trong những ngành có sức cạnh tranh cao. Mục tiêu là phát triển hệ thống phân phối khắp cả nước.
 
 
 
Giải pháp của chúng tôi
Chúng tôi làm việc với khách hàng để tìm ra thông tin sau:
- Lĩnh vực hoạt động
- Sản phẩm chính
- Khách hàng mục tiêu chính
- Chiến lược truyền thông
 
 
Chúng tôi xác định những thành phần quan trọng trong kênh phân phối:
- Khách hàng mục tiêu
- Cấu trúc kênh phân phối phù hợp với sản phẩm: MT, GT, Key account
- Các nhà phân phối
- Các nhà bán lẻ
- Lực lượng bán hàng
- Quy trình và chính sách
 
 
 
 
Triển khai Xây dựng hệ thống phân phối:
 
1. Hoạch định hệ thống phân phối
Phân tích thị trường
Phân tích doanh nghiệp
Xác định mục tiêu của hệ thống kênh phân phối
Xác định tiêu chuẩn của hệ thống kênh phân phối
 
 
2. Triển khai hệ thống phân phối
Xác định dạng kênh kênh phân phối
Xác định phương án kênh phân phối
Lựa chọn cấu trúc kênh phân phối: theo phương pháp nhà phân phối hàng FMCG
Xây dựng kênh GT
Xây dựng kênh MT
Xây dựng kênh trực tuyến
Lựa chọn người trung gian cho kênh phân phối
Xây dựng quy trình và chính sách phân phối
Xây dựng lực lượng bán hàng của doanh nghiệp
 
 
3. Kiểm soát hệ thống phân phối
Đánh giá định kỳ hệ thống phân phối
Tiến hành khen thưởng…
 
 
4. Phát triển hệ thống phân phối
Điều chỉnh hệ thống kênh phân phối
Phát triển mạng lưới phân phối
 
 
 
 
Kết quả
Hệ thống phân phối đi vào ổn định, lợi ích có thể thấy rõ là:
Doanh số tăng trưởng tốt
Không loạn giá
Nhà phân phối hài lòng
Hàng hóa sẵn có đến cho khách hàng
Nhân viên ổn định
Thuận lợi cho việc đưa sản phẩm mới ra thị trường
 
lavin