Các dịch vụ của Lavin

 
Chúng tôi chia 3 nhóm độc lập để phục vụ khác hàng một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi chọn lọc và tập trung những lĩnh vực cốt lõi để tạo sự phát triển mạnh mẽ và bền vững cho khách hàng. Trong từng dịch vụ được triển khai theo từng loại hình và đặc điểm doanh nghiệp để có nét đặt thù và tạo động lực phát triển thực tế cho từng khách hàng.
 
 
 
Dịch vụ Marketing của chúng tôi bao gồm:
1. Thiết kế quảng cáo
2. Truyền thông tích hợp
3. PR
4. Digital Marketing
 
 
Dịch vụ đào tạo
1. Chuyên đề thái độ, tinh thần
2. Kỹ năng sống
3. Kỹ năng mềm
4. Kỹ năng làm việc và phát triển
5. Chương trình đào tạo Bán hàng
6. Chương trình đào tạo Marketing
7. Chương trình cho Quản lý, Lãnh đạo
8. Chương trình cho Khởi nghiệp
 
 
Dịch vụ Tư vấn
1. Tư vấn chiến lược
2. Tư vấn quản lý 
3. Tư vấn bán hàng
4. Tư vấn Marketing
lavin